Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en privacyverklaring van  Lachai Roï  Paardencoaching

Definities

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op:

·      Opdrachtgever: natuurlijk persoon of rechtspersoon die een opdracht geeft aan Lachai Roï  Paardencoaching voor een sessie of workshop

·      Opdrachtnemer: Lachai Roï  Paardencoaching, Elvira Hendrikx handelend voor Lachai Roï  Paardencoaching

·      Onder Deelnemer wordt verstaan de natuurlijke persoon die daadwerkelijk aan de , workshop of sessie deelneemt.

 

Algemeen en risico-acceptatie

·      Tijdens de sessies, workshops zijn deelnemers zelf verantwoordelijk voor hun eigen welzijn.

·      Opdrachtgever en of deelnemer neemt deel aan een sessie, workshop voor eigen rekening en risico en zal ten aanzien van Lachai Roï  Paardencoaching geen aanspraak doen gelden op eventuele rechten voortvloeiend uit artikel 6:179 Burgerlijk Wetboek.

·      Bij minderjarige deelnemers vrijwaren de ouders of de wettelijke vertegenwoordigers Lachi Roï  Paardencoaching voor dergelijke aanspraak door of namens de minderjarige deelnemer.

·      Vooraf, tijdens en na een sessie, workshop kunnen deelnemers informatie inwinnen of overleggen.

·      Opdrachtgever en of deelnemer is op de hoogte en accepteert het risico dat inherent is aan het omgaan met paarden. Is zich bewust en accepteert het risico wat voortvloeit uit de omgang met het paard en de daarmee samenhangende onberekenbaarheid. Tevens welke risico’s met de paarden kunnen plaatsvinden vooraf, tijdens en na de sessie of workshop.

·      Deelnemers worden geïnstrueerd over de wijze waarop zij met de paarden dienen om te gaan en dienen tijdens de activiteiten in alle gevallen de instructies van de trainer/coach op te volgen.

·      Het betreden van het terrein geschiedt op eigen risico. Lachai Roï Paardencoaching sluit uitdrukkelijk aansprakelijkheid voor het ontstaan en de gevolgen van ongevallen uit, alsmede de aansprakelijkheid als gevolg van verlies, diefstal of beschadiging van goederen.

·      Door op het terrein te verblijven tijdens een sessie of workshop verklaart opdrachtgever of deelnemer zich uitdrukkelijk akkoord met bovenstaande punten.

 

Totstandkoming overeenkomst bij de verschillende vormen van dienstverlening:

Workshops en individuele sessies

 

 

Individuele sessies

De inschrijving voor of reservering van Coaching is definitief na een Bevestigingsmail van Lachai Roï  Paardencoaching. Het versturen van een opdrachtbevestiging door Lachai Roï  Paardencoaching maakt de overeenkomst bindend. Lachai Roï  Paardencoaching behoudt zich het recht om opdrachten te weigeren.

 

Annuleren / verschuiven / wijzigen van Individuele sessies:

 

Annuleren / verschuiven / wijzigen door opdrachtgever

Indien de opdrachtgever de overeengekomen datum voor een individuele sessie wil annuleren, dan gelden de

volgende voorwaarden:

1.    Binnen 14 dagen voor aanvang: Lachai Roï  Paardencoaching brengt 25% van het factuurbedrag in rekening bij opdrachtgever
(+ eventuele kosten aan derden);

2.    Binnen 7 dagen voor aanvang: Lachai Roï  Paardencoaching brengt 50% van het factuurbedrag in rekening bij opdrachtgever
(+ eventuele kosten aan derden);

3.    Binnen 24 uur voor aanvang: Opdrachtgever is het gehele factuurbedrag verschuldigd aan Lachai Roï  Paardencoaching
(+ eventuele kosten aan derden).

 

Annulering door Lachai Roï  Paardencoaching

Lachai Roï  Paardencoaching kan sessies, workshops annuleren in geval van overmacht en van ziekte van de coach en/of de paarden indien in redelijkheid geen gelijkwaardige vervanging is te vinden. In dit geval van annulering vervalt de verplichting tot betaling bij opdrachtgever.

In goed overleg tussen opdrachtgever en Lachai Roï Paardencoaching kan een vervangende datum worden overeengekomen.

 

Betalingen

·      Lachai Roï Paardencoaching brengt de deelnamekosten aan sessies, workshops of opleiding in rekening door middel van een factuur. Deze factuur wordt verstuurd via de e-mail.

·      Betaling van de facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.

·      Bij betaling door een derde, blijft de opdrachtgever zelf verantwoordelijk dat het volledige bedrag betaald wordt.

 

Aansprakelijkheid

Lacha Roï  Paardencoaching kan niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade door de opdrachtgever, ongeacht waarop een dergelijke schadevordering wordt gebaseerd. Lachai Roï  Paardencoaching is in geen geval gehouden tot vergoeding van schade wegens uitvoering van de dienstverlening.

Lachai Roï  Paardencoaching is evenmin aansprakelijk voor schade indien opdrachtgever in zijn verantwoordelijkheden tekort schiet of indien opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie of materialen verstrekt.

Elke aansprakelijkheid van Lachai Roï  Paardencoaching voor bedrijfsschade of andere indirecte schade, waaronder begrepen schade wegens gederfde winst, gemiste besparingen of verlies van gegevens, is nadrukkelijk uitgesloten.

Indien volledig uitsluitsel van aansprakelijkheid door rechterlijk besluit als te ruim wordt gezien zal de totale aansprakelijkheid van Lachai Roï  Paardencoaching in geen geval hoger zijn dan het bedrag gelijk aan het totale factuurbedrag (exclusief BTW) zoals overeengekomen voor de werkzaamheden. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de uitkering van de verzekeraar van Lachai Roï  Paardencoaching in een voorkomend geval.

 Administratieve Vragen

·      Vragen van administratieve aard of worden binnen 5 werkdagen beantwoord.

·      Vragen per mail of per brief die een langere verwerkingstijd vereisen, worden binnen 2 werkdagen beantwoord met een ontvangstbevestiging met daarbij een indicatie wanneer men een uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Klachten

·      Klachten worden schriftelijk kenbaar gemaakt bij de Ondernemer binnen 8 dagen.

·      Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Ondernemer, nadat de Opdrachtgever of Consument de gebreken heeft geconstateerd.

·      Bij de Ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, geregistreerd, beantwoord en worden vertrouwelijk behandeld. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Opdrachtgever of Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

·      Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

·      In beginsel gaat Ondernemer er van uit dat er in goed onderling overleg een voor beide partijen passende oplossing komt voor de klacht.

 

Geschillen

·      Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing (valt onder arrondissement Breda).

·      In beginsel gaat Ondernemer er van uit dat er in goed onderling overleg een voor beide partijen passende oplossing komt voor het geschil.